1 ธันวาคม 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564