18 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างก่อสร้างและจ้างปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน 3 รายการ) (งบประมาณทั้งสิ้น 8,5500,00.00 บาท)