2 พ.ย. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินนอกงบประมาณ แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (งบประมาณ 99,000,299.10 บาท)

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง รพ. นครพนม ปี 2564 วัดสุการแพทย์

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง รพ. นครพนม ปี 2564 เวชภัณฑ์มิใช่ยา (รวมวัสดุเอ็กซเรย์)

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง รพ. นครพนม ปี 2564 และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์)