2 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ) (งบประมาณ 8,980,980.00 (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน))