12 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง) (งบประมาณ 1,800,000.00 บาท)