18 ส.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (งบประมาณ 769,500.00 บาท))