9 ม.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ, ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ, ยาสมุนไพร และวัสดุเภสัชกรรม) (รายะเอียดตามเอกสารแนบ)

9 ม.ค. 2563 1/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

9 ม.ค. 2563 2/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

9 ม.ค. 2563 3/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ยาสมุนไพร

9 ม.ค. 2563 4/4) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส และวัสดุเภสัชกรรม