9 ม.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ((ประเภทจ้างเหมา จำนวน 48 รายการ)