18 พ.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ เปลี่ยนแปลงเป็น ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ)