15 พ.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม 11 รายการ เปลี่ยนแปลงเป็น เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม 10 รายการ)