14 พ.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 กลุ่ม 6 รายการ )