17 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 46 รายการ)