20 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งบประมาณ 1,000,000.00 บาท))