-2 ก.พ 2566ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)) (วงเงินงบประมาณ 3,889,668.28 บาท)