-26 ม.ค 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)) (วงเงินงบประมาณ 1,376,784.00 บาท)