1ธ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (งบประมาณ 963,000.00 บาท))