1 ธ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งบประมาณ 1,700,000.00 บาท))