22 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน 167 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน))