16 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 780,806.00 บาท (เจ็ดแสแปดหมื่นแปดร้อยหกบาทถ้วน))