15 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สำลีชุบ Alcohol ๗๐% จำนวน 180,000 แผง (งบประมาณทั้งสิ้น 532,800.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน))