15 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 2,854,760.00 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน))