7 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 686,720.00 บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน))