7 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 1,393,040.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน))