7 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Receptal bag จำนวน 14,000 ชิ้น (งบประมาณทั้งสิ้น 966,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน))