7 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 2,644,440.00 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน))