31 ต.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม 12 รายการ (งบประมาณทั้งสิ้น 2,558,529.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน))