28 ต.ค 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 2,460,000.00 บาท)