26 ต.ค 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาชนิดพับได้ (1-pieces) จำนวน 1,000 กล่อง (วงเงินงบประมาณ 2,670,000.00 บาท) )