26 ต.ค 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 1,545,000.00 บาท)