24 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (งบประมาณ 744,350.00 บาท))

22 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพและจอวินิจฉัยภาพรังสีแพทย์ จำนวน ๑ ชุด) (วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท)

19 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 2,500,000.00 บาท))