16 ก.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 41 รายการ) (วงเงินงบประมาณ 1,106,844.00 บาท)

13 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (งบประมาณ 2,128,000.00 บาท))

13 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (งบประมาณ 2,727,200.00 บาท))