20 มีนาคม 2562 เลื่อนการสอบรับย้ายข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบยาลนครพนม