8 มี.ค. 2562 รับสมัครย้ายข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชัวคราว โรงพยาบาลนครพนม