28 ก.พ. 2562 ขยายเวลารับสมัครย้ายข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชัวคราว โรงพยาบาลนครพนม