22 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ก.พ. 2566  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ  

- 22 ก.พ. 2566  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ  

20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)