30 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ  

- 30 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ

30 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 30 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ  

 

- 30 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางของเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ

 

30 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม 12 รายการ