3 มกราคม 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-27 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 1,501,210.00 บาท)

-27 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ (งานไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 2,460,000.00 บาท)