23 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 637,285.00 บาท)

-13 ม.ค.2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ตัวกรองเลือด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-6 มกราคม 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ (ครั้งที่ ๒) (งานไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 2,460,000.00 บาท)