31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน 167 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน 167 รายการ

-30 ม.ค.2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (Tegaderm) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-30 ม.ค.2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 2 รายการ (งานจ่ายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)