19 สิงหาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 1,657,152.00 บาท)