21 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 1,657,152.00 บาท)