7 มิ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องอ่านและแผ่นแปลงสัญญาณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ และชุดจอวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 มิ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องอ่านและแผ่นแปลงสัญญาณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ และชุดจอวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)