26 พ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-26 พ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)