20 พฤษภาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 1,657,152.00 บาท)