12 พ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-12 พ.ค. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)