7 ธันวาคม 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)