8 พ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2564

- 8 พ.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2564