29 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 29 ก.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)