31 สิงหาคม 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)