-10 สิงหาคม 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 41 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)