16 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2564

- 16 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2564